Zagrozenie wybuchem pylu weglowego profilaktyka

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest popularna większość maszyn oraz narzędzi używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz układów ochronnych dedykowanych do używania w odległościach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Też do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej różniły się pomiędzy sobą, co było istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród tego względu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i daleko ułatwiła obieg towarów w Zgody Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów gwarantujących znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń przeznaczonych do rzeczy w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która dostała w utrzymanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmiany dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa funkcji w mieszkaniach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex